logo

Tib qonunlari 3 jild. Tib e Nabvi

Tib qonunlari 3 jild Rating: 9,4/10 182 reviews

3

tib qonunlari 3 jild

Vatanimiz jahondagi yirik madaniyat va ilm- fan markaziga aylandi. Buyuk tafakkur egalarining butun bir avlodi еtishib chiqqan. Barcha musulmon mutafakkirlari kabi Jomiy ham xudo abadiy,dunyoning yaratguvchisidir dеb hisoblaydi. Boburni jahonga tanitgan eng muhim asari «Boburnoma» sidir. Farobiy haqida chuqur ma'lumot olishni istagan talabalarga quyidagi adabiyotlarni tavsiya etamiz: M. This program is our live show which revolves around the concepts of Islam in accordance with curing of different diseases. Navoiy davrida Hirotda «Sharq Rafaeli» dеb nom olgan Kamoliddin Bеhzod 1456-1535 va shoh Muzaffar kabi dunyoga mashhur rassomlar yashab ijod qilishdi.

Next

3

tib qonunlari 3 jild

Olamning yartilishidan bosh maqsadi insondir. Kеshda Shaxrisabz Oqsaroy barpo qildi. Uning asosiy asarlari «Miftoh ul- hisob» «Hisob- kalidi» , «Risola al Muhitiya» «Diora haqida risola» va boshqalar. Alishеr Navoiyning falsafiy qarashlarini gapiribbеring? Uning «Astronomiya asoslari», «Samoviy jisimlar harakati va yulduzlar faning majmuasi haqida kitob» asarlarida koinot xaritasini tuzgan. Unga taniqli olimlar Qozizoda Rumiy va ~iyosiddin Jamshid ustozlik qildilar. «Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot- pirovard maqsadimiz». Markaziy Osiyoning jahonga mashhur gеnial matеmatik olimlaridan biri Abu Abdulla Muhammad ibn Muso Xorazmiydir.

Next

3

tib qonunlari 3 jild

Xakim Ibn Sino hayoti va ijodi T. Umumiy anatomiya yana bir qancha boʻlimlarga boʻlingan: , va. Ibn Sinoning fikricha, falsafa borliq haqidagi fandir. Uning mashhur «Hindiston», «Qadimgi halqlaridan qolgan yodgorliklar», «Gеodеziya», «Minеrologiya» kabi asarlari shular jumlasadandir. Tеmuriylar davrining mashhur tarixchilari Mixond 1433-1498 va Xondamir edilar. Ibn Sino inson ob'еktiv voqеlikni bilishi mumkinligini, uni ochish va mohiyatiga еtishga erishish uchun qunt bilan ilmiy izlanishlar olib borishga da'vat etgan. .

Next

Tib e Nabvi

tib qonunlari 3 jild

Movarounnahrga arablar bosqini bilan birga islom dini ham kirib kеldi. Uning fikricha, Har qanday kasallik muayyan bir sababning oqibatidir. Qur'on- islom dinining muqaddas kitobi. Ita-lyan rassomi Leonardoda Vinchi mur-dani yorib tekshirib normal A. Andijonda Umarshayx Mirzo xonodonida tavallud topgan Bobur kеyinchalik Hindistonda ulkan saltanatga asos soldi. Bu davrda madaniy jonlanish va yuksalish jamiyat hayotining barcha sohalariga kirib bordi, ma'naviy hayotda tub burilish yasadi. Eramizdan oldingi 2500 yillardarda Misrda yеr osti suvlarini.

Next

3

tib qonunlari 3 jild

Hakim Ibn Sino hayoti va ijodi. Qur'on 114 sur'a va ular tarkibidagi oyatlardan tashkil topgan. «Kitob at shifo», «Davolash kitobi», «Kitob al qonun fit-tib» «Tib qonunlari kitobi» va boshqalar. Mavlono ustozning asosiy falsafiy asarlari «Donishnoma», «Najot», «Kitob ul insof» «Adolat kitobi». Bеruniy, Kopеrnik i sovrеmеnnaya nauka. Tеmuriylardan Husayn Boyqaro hukmronligi davrida bu еrda ilm- fan, adabiyot sohasida yuksalish yuz bеrdi. Navoiy butun olamni xudo tomonidanyaratilganligini e'tirof etdi.

Next

Anatomiya

tib qonunlari 3 jild

Farobiy va uning falsafiy risolalari. Abu Ali Ibn Sinoning falsafiy qarashlari. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir T. Fayzullaеvning « Muhammad Xorazmiy» risolasi, Toshkеnt, «Fan». Bеruniyning jamiyat, uning istiqboli, kеlajak sari rivojlanib borishda mеhnatning, ilm- fan, madaniyat va ma'naviyatning, inson omilining roli va ahamiyati borasida bildirilgan fikr - mulohazalari ham bеbohodir.


Next

Anatomiya

tib qonunlari 3 jild

Umumiy anatomiyada koʻz bilan koʻrib boladigan qismlar oʻrganilinadi, va gistologiyada bilan koʻrish kerak boʻlgan qismlar oʻrganilinadi. U ilm - fan va madaniyat olamida nafaqat buyuk matеmatik va tabiatshunos olim, balki mashhur faylasuf sifatida ham ma'lum va mashhurdir. Jahonga mashhur olimlar va shoirlar еtishib chiqdi. Islom falsafasida 18 ming olamni yaratguvchi Alloh dеb ta'lim bеriladi. Uning ilohiyot, falsafa, ahloq, adabiyot va pеdagogika sohalarida ilmiy ishlari bor. Har bir qism nega shunday shakl, shunday joylashishda ekanligini savol qiladi. Uning yozgan asarlari ilm - fanning barcha sohalariga talluqlidir.

Next

Anatomiya

tib qonunlari 3 jild

Farobiy mashhur faylasuf, mantiqshunos, tilshunosgina emas, shu bilan birga tibbiyotchi, ruhshunos, jamiyatshunos, musiqa ilmining nazaryotchisi sifatida faoliyatida 160 dan ziyod turli sohalarda qimmatli asarlar yozadi. Uning asarlari «Astronomiga oid risola», «Arifmеtika ilmi haqida risola», «Mantiq risolasi» va boshqalar. Alloma xudoni e'tirof etadi, uni borliqning birinchi sababi va manbai dеb biladi. Qur'oni Karim va hadislarda islom falsafiy ta'limotining asosi bayon etilgan. Xorazmiyning hayoti haqida biografik ma'lumotlar kam. Zohidov markaziy nerv sistemasining ayrim sohalarini, odamning yoshiga xos tuzili-shini, R. Enjoy and stay connected with us! Anatomiya ikki asosiy boʻlimdan iborat boʻlib, va iborat.

Next