logo

Лемак петрище психологу для роботи дагностичн методики бесплатно. На допомогу педагогу » Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

Лемак петрище психологу для роботи дагностичн методики бесплатно Rating: 9,3/10 1253 reviews

Методичні рекомендації з формування позитивного психологічного мікроклімату педагогічних та учнівських колективів » Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

лемак петрище психологу для роботи дагностичн методики бесплатно

Більшою мірою, формування сприятливого психологічного мікроклімату залежить від вміння адміністрації знаходити з підлеглими спільну мову, а саме: цікавитися їхніми проблемами, делегувати повноваження, згуртовувати навколо себе, справедливо оцінювати результати праці, використовуючи розум і досвід, створювати особливу атмосферу задоволення педагогічною працею, яка сприяє розвитку творчості, педагогічної майстерності вчителя. Чинником, який сприятиме стабілізації взаємин у сучасному педагогічному колективі та виступить буферною зоною між двома формами управління — вміле керівництво. Вивчення психологічного клімату: - соціометрія; - визначення характеру психологічного комфорту учня у класі «Неіснуюча тварина», «Дерево». Для цього, ми пропонуємо комплекс наступних діагностичних методик для вивчення рівня взаємодії в колективі. Рефлексивність наявна в кожного члена спільної діяльності, тобто це здатність працівника усвідомлювати свої дії та вчинки інших людей, так звані рефлексивні взаємини забезпечують взаєморозуміння в колективі, мають змогу з плином часу знайти компроміс у разі виникнення конфліктних ситуацій. Згуртувати педагогічний колектив не означає «вишикувати всіх за ранжиром», заборонити особисті думки і погляди, виконувати все за командою. Виокремлюють наступні рівні превентивного виховання попередження девіацій : - рання або первинна профілактика соціально-педагогічна профілактика ; - вторинна превентивна допомога і корекція ; - третинна соціальна адаптація, реабілітація.


Next

На допомогу педагогу » Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

лемак петрище психологу для роботи дагностичн методики бесплатно

В порівнянні з соціометричним методом референтне дослідження дає змогу глибше вивчити мікроклімат колективу. «Велика псхологічна гра» принципово відрізняється від багатьох інших видів гри тим, що для своїх учасників вона виступає як діяльність. Справжні товариські ділові взаємовідносини залежать від співвідношення особистих і колективних інтересів. У кожному трудовому колективі можна знайти складну структуру, що включає посадові й особисті відносини. Несумісність же працівників породжує ворожість, антипатію, призводить до конфліктів, що негативно позначається на результатах спільної діяльності.

Next

Методичні рекомендації з формування позитивного психологічного мікроклімату педагогічних та учнівських колективів » Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

лемак петрище психологу для роботи дагностичн методики бесплатно

Причому, останні чинять на нього набагато більший, сильніший вплив. Важливим моментом є побудова роботи з учнями, в яких виявлено ознаки дезадаптованості, оскільки дані учні складають «групу ризику» й потребують індивідуального соціально-психологічного супроводу та корекційно-розвивальної роботи з розвитку механізмів адаптації, соціальної зрілості та ін. Показниками повної адаптаціїї дитини до шкільного навчання виступає комплекс якостей і характеристик, які свідчать про досягнення в розвитку дитини. Найбільш значимими для підлітка є товариські взаємини, які досить нестійкі в даному віці. Третя — формування сильного активу шляхом систематичної зміни офіційного активу. У першу чергу їхньою характеристикою є рефлексивність діяння самопізнання, універсальний засіб аналізу свідомості та ефективність крайній ступінь хвилювань, переживань, що характеризується бурхливим короткочасним збудженням.

Next

Методичні рекомендації з формування позитивного психологічного мікроклімату педагогічних та учнівських колективів » Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

лемак петрище психологу для роботи дагностичн методики бесплатно

Перша складова - це соціальний клімат, який визначається усвідомленням спільних цілей і завдань організації. Класифікувати обрані картки на певні групи по мірі залучення інших осіб, складності, реальності, наслідкам тощо. Соціально-психологічний клімат у школі впливає на рівень сформованості особистості учня, а отже є індикатором успішності. Соціально-психологічний клімат формується в колективі поступово, але, одержавши достатню визначеність і виразність, стає відносно самостійним фактором життя колективу і впливає на продуктивність праці групи й окремих працівників, на самопочуття кожного члена колективу, ступінь прихильності його до колективу, стабільність кадрів. Добре, якщо між ними не відбувається конфронтація, а її не буде, коли керівник та його заступник діють в одному соціально-психологічному напрямку, коли є сумісність між ними. Дігностичні результати стану адаптації учнів фіксуються у індивідуальних картках, відповідно до рекомендованого зразку Міністерства освіти і науки України.

Next

Методичні рекомендації з формування позитивного психологічного мікроклімату педагогічних та учнівських колективів » Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

Це сприятиме формуванню цілісного первинного колективу. Якість психологічного супроводу в цьому напрямку залежить від глибини розуміння особливостей психологічного клімату, значення особливостей діяльності керівника, провідних факторів впливу на модальність соціально-психологічного клімату, різноманіття доступного діагностичного інструментарію та основних способів покращення внутрішньо групових стосунків. Але завдання вихователя — уміло спрямовувати вузькогрупові інтереси на загальну користь. Картки «Світ навколо мене» рекомендовано Навчально-методичною радою Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи важливо використовувати для розвитку дітей дошкільного та молодшого віку. Друга стадія — вибір тих школярів, які здатні позитивно впливати на клас, до офіційного активу.

Next

На допомогу педагогу » Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

Методичні рекомендації чинників, умов формування клімату, психологічні ігри та окремі арт-терапевтичні вправи містяться в посібнику «Психологічні стратегії формування позитивного мікроклімату в закладах освіти» Автори-упорядники: Романовська Д. Атмосфера колективної турботи в педагогічному колективі, взаємоповаги і підтримки, узгодженої взаємодії. У великих понад 700-800 чоловік школах до участі у таких заходах залучати паралельні класи, але для успішного виховання варто і в таких школах будувати вертикальні зв'язки між учнями, зміцнювати загальношкільні традиції. Завдяки справедливим універсальним вимогам керівництва настрій стає позитивним фактором працездатності, ініціативності, добрих стосунків між людьми. Психологічний та соціально-педагогічний супровід навчання і виховання «особливої» дитини в школі. Я спокійний, енергійний, працездатний і упевнений в собі. Молодші мають приклад для наслідування, предмет для поваги.

Next

На допомогу педагогу » Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

Продіагностувати першокласників за допомогою методики «Будиночок» О. Для загальної оцінки рівня адаптації першокласника до школи необхідно отримати якісні показники змін фізіологічних, психологічних та здійснювати за допомогою наступної схеми: 1. Провести проективну методику «Школа звірів» Н. Порядок називання не має значення. Це об'єктивне явище, і боротись за його викорінення — марна справа. У той час, як керівник мотивує співробітника зарплатою, колектив мотивує його спілкуванням, захистом, визнанням його як особистості. Основа спрацьованості - успішність і результативність саме спільної діяльності, що передбачає узгодженість в роботі між її учасниками.

Next

На допомогу педагогу » Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

Пошук ресурсів Озвучити проблему, віднайти та викласти картку, яка її ідентифікує. З цією метою варто проводити загальношкільні заходи і свята, трудові справи, турніри, олімпіади. Якого кольору ці овочі і фрукти? Елементи формальної системи добре відомі кожному керівникові: планування, організація, мотивація та контроль. Також, при реалізації розробленої програми покращення мікроклімату в закладах освіти, як і в будь-якій організації варто враховувати існування двох систем управління — формальну і неформальну. Для проведення психокорекційної роботи з важковиховуваними дітьми, яка повинна забезпечувати формування і оптимальне функціонування відповідних психологічних механізмів виділяють три основних завдання: 1 сприяти розпізнаванню школярем важких для нього ситуацій, 2 навчити дітей аналізувати їх; 3 виробити алгоритм поведінки дитини в критичних для неї ситуаціях.

Next

Методичні рекомендації з формування позитивного психологічного мікроклімату педагогічних та учнівських колективів » Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

Особливість психологічної сумісності полягає в тому, що контакт між працівниками опосередкований їхніми діями і вчинками, думками й оцінками. Таким чином, серед різноманітних факторів, що впливають на працездатність людини, найбільший емоційний вплив позитивний чи негативний здатні спричиняти міжособистісні стосунки в колективі. Для того, щоб запобігти і подолати відхилення у поведінці, розвитку різних форм асоціальних та аморальних вчинків школярів застосовують систему превентивного виховання, сутність якого — комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями спрямованої на фізичний, психічний, соціальних розвиток особистості; вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення. Тому в класах, де 30 і більше учнів, функціонування колективу як первинного вимагає значної педагогічної роботи. Але, серед різноманітних факторів, що впливають на психологічний мікроклімат, найбільший емоційний вплив позитивний чи негативний здатні спричиняти міжособистісні стосунки в колективі. На першій стадії класний керівник сприяє розвитку авторитету тих мікрогруп, які мають найбільш змістовні інтереси і потреби, шляхом організації діяльності, розрахованої на виявлення найбільш розвинених у морально-інтелектуальному плані школярів. Тому кожен працівник, потрапивши в організацію, опиняється між двох вогнів: формальними вимогами керівництва і неформальними вимогами людей, які його оточують.


Next