logo

Ат атооч кандай суроолорго жооп берет. Гулзат Мамытбек суроолорго таамай жооп берди / Соонун го я / 2

Ат атооч кандай суроолорго жооп берет Rating: 9,5/10 1874 reviews

Зат атооч

ат атооч кандай суроолорго жооп берет

Зат атооч энчилүү жана жалпы ат болуп, экиге бөлүнөт. Бышыктоочтор суйломдун баяндоочу менен байланышып, кыймыл-аракеттин турдуу белгисин билдирет. Кыргыз тилиндеги фразеологиялык айкалыштардын составындагы компоненттерди сөз түркүмдөргө ажыратып кароодо: 2 компоненттүүдө: зат атооч+ зат атооч; зат атооч+ сын атооч; зат атооч+ этиш; сын атооч+ зат атооч; сан атооч + зат атооч; 3 компоненттүүдө: зат атооч+сын атооч+этиш; зат атооч+ зат атооч+ этиш; сын атооч+ зат атооч+ этиш; зат атооч+ этиш өзгөчө формасы + этиш; 4 компоненттүүдө: сын атооч+ зат атооч+ зат атооч+этиш; зат атооч+зат атооч+ кызматчы сөз+этиш; сан атооч+зат атооч+ сан атооч+зат атооч; 5 компоненттүүдө: зат атооч+ жандооч+ зат атооч+этиш+байламта; зат атооч+зат атооч+жандооч+зат атооч+этиш; зат атооч+сын атооч+зат атооч+жандооч+этиш; ат атооч+зат атооч+жандооч+тактооч+этиш; сан атооч+зат атооч+сан атооч+зат атооч+этиш; 6 компоненттүүдө: ат атооч+зат атооч+этиш, ат атооч+зат атооч+этиш; ат атооч+зат атооч+этиш+зат атооч+ат атооч+зат атооч+этиш; 7 компоненттүүдө: зат атооч+ сын атооч+зат атооч+этиш+сын атооч+зат атооч+этиш формалары учурайт. Белгилүү даталардын, революциялык майрамдардын аттарынын биринчи сөзү баш тамга менен жазылат: Аялдардын эл аралык майрамы, Жеңиш күнү, Жаңы жыл, Космонавтика күнү, Мугалимдер күнү, Билим майрамы. Этиштин 3 чагы бар: учур чак, ткон чак, келер чак.

Next

Гулзат Мамытбек суроолорго таамай жооп берди / Соонун го я / 2

ат атооч кандай суроолорго жооп берет

Июль айынын орто чендеринде мен ата-энем, бир туугандарым менен Ысык-Колду коздой сапар тарттык. Тагыраак айтканда, келишим - тараптардын бири-бирине болгон мамилеси менен байланышы жөнүндө келишүү, бүтүм чыгаруу, белгилөө жана мамилесин тартипке келтирүүчү документ. Ошондой эле элибиздин дыйканчылыгын айгинелеген пахта, буудай, ортосунда эркиндиктин символу болгон канатын жайган Акшумкар тартылган. Себеп маанини: Согуш бүтсө, жумуш жеңилдеп калар эле. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү: Зат атооч Ат атооч Сын атооч Этиш Сан атооч Тактооч 4.

Next

Бышыктоочтор

ат атооч кандай суроолорго жооп берет

Мисалы: Фразеологиялык ширешмелер : биттин ичегисине кан куйган; битин сыгып канын жалаган; оозунан ак ит кирип, кара ит чыгуу; көзүнөн чаар чымын учуу; кой оозунан чөп албаган; мурдунан эшек курту түшө элек; эшек такалоо; жылын төө кылуу; кой терисин жамынган; беш өрдөгүн учуруу; куркулдайдын уясын табуу; үкүнүн уясын табуу; кырк жылкы; ичине ит өлүү; итке минип калуу; эшектин кулагынан түз ж. Текстте сүйлөмдөр ойду баяндоонун логикалык ырааттуулугун сактоо менен 1-жактын көптүк түрүндө, зарыл болсо 3-жактын жекелик түрүндө баяндалат; 5. Кирги́зский язы́к кыргы́з тили́, قىرعىز تئلى — язык киргизов и государственный язык Киргизии, относится к тюркским языкам кыпчакская группа языков. «Сиркеси суу көтөрбөө» - болбогон нерсеге тырчый түшүү. Суйломдогу ой туздонтуз багытталып, суйломго мучоболо албаган создор каратма соз деп аталат.

Next

Тест: Кыргыз тилиндеги эрежелерди билесизби?

ат атооч кандай суроолорго жооп берет

Алар толуктооч, аныктооч, бышыктооч болуп ажыратылат. Иретти көрсөтүүчү сандар цифрра аркылуу берилсе, цифра менен кийинки сөздүн ортосунда дефис коюлуп, -ынчы, -нчы мүчөсү жазылбайт: 5-класс, 1999-жыл, 10-катар ж. Сиз турган мейманкана кандайча аталат. Кана эмесе, кымбаттуу балдар, жаңы жомокту баштайбыз. Назаровдун кандидаттык диссертациялары жана башка тилдерде жүрүп жаткан бул багыттагы иштер жөнүндө сөз болот. Учур чак түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп, экиге бөлүнөт.

Next

ТЕСТ: Мектепти эбак аяктагансыз, бирок сабактар сиз үчүн да башталдыбы? Окуучусу бар үй

ат атооч кандай суроолорго жооп берет

Тиркеме 7 Мындан сырткары тилибизде: Ат байгелүү болсун! Бул үчүн биз ата-бабаларыбызга көп-көп милдеттүүбүз, буга макулсуңарбы? Ал акындык чабыты жана дарамети жагынан кеңири таанылып, көзү тирүүсүндө эле «булбул» деген атка конгон. Алар улуттук каада-салт, үрп-адат, адеп-ахлак, диний ишенимдер менен байланышта каралат. Ал көз алдындагы тырагедияны тосуп калууга чамасы жетбейт, ары кечирип жибере албайт да инـсанчылыктан безип, балык болуп кубулуп кетүүдөй арманы менен атасы согушка жөнөгөн кезде анын атасы согуштан кайтбай калган болчу Түшкөн ак кемени издеп өзүн чоң сууга таштап алат. Сүйлөшүп отурушуп, Зат атооч хан мындай деп, сөзүн баштайт: -Ханыша, биз көптөн бери жалгыз жашап, жалгыз бойлуктун азабын көп тарттык. «Соматизмдер катышкан кыргыз тилиндеги фразеологизмдер» деген докладдар менен катышышат. Ниет ыңгайды -мак, -макчы мүчөлөрү уюштурат. Иреттик сандын -ынчы мүчөсүнөн кийин чыгыш жөндөмөнүн -дан мүчөсү уланып айтылганда киринди сөздүк мааниде колдонулат.

Next

Тест: Кыргыз тилиндеги эрежелерди билесизби?

ат атооч кандай суроолорго жооп берет

Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Негизинен, мен бардык жыл мезгилдеринен ичинде жазды ботончо жакшы кором. Туура тамактанып, дарыгердин айткандардын аткарсаңыз, балалуу болууга эч кандай терс таасирин тийгизбейт. Ар бир суйломдогу бирончой толуктоочтордун бардыгы бир жондомодо турат. Адамды жаман көргөндө, ага жамандык тилегенде айтылуучу да атайын сөздөр бар. Мына бул маалим келимдердин алдында абийирим жакшы эле төгүлдү. Кайсы бир маалыматты интернет тармагында колдонуу алында бизге билдирүү жөнөтүңүз.

Next

Жождун окуу план, программаларында жана окуу китеп, окуу куралдарында кыргыз фразеологиясынын берилиши

ат атооч кандай суроолорго жооп берет

Минимум фразеологиялык айкалыштардын экспрессивдик бөтөнчөлүгүнө жана колдонулуш өзгөчөлүгүнө карай, т. Созу: Жалил Садыковдуку жана Шадыбек Кулуевдики. Жомоктон силер Сын атооч жөнүндө кандай жаңылыкты билдиңер? М: Айгул сабакка жибек койногун кийип келди. Эл аралык келишимдер саясий, экономикалык, илимий-техникалык жана маданий алмашуулар багытында мамлекеттер ортосунда түзүлөт. Также носителями киргизского языка являются этнические киргизы, проживающие в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Китае, России и некоторых других странах.

Next

Кыргызский язык

ат атооч кандай суроолорго жооп берет

Официалдуу иштиктүү стилде да аткарылуучу жазма иштер арбын көп. Туунду жана тубаса этиштер негизги мамилени түзөт: жаз-жазыш, жазып, жаздыр, жуу-жуун, жууш, жуудур, жуудурт ж. Бул окуу куралынын электрондук-компьютердик варианты ишке тиркеме катары берилет, компьютерлештирип окутууда колдонууга сунушталат жана келечекте республикабызда педагогика адистигинде студенттердин кыргыз тилинин бул курсун дистанттык окутуу менен өздөштүрүүсүн да камсыз кылууда колдонууга болот деген ойдобуз Тиркеме 5. Жөнөкөйүнүн аты бир сөздөн ак, сары, сонун, кооз, жашыл, күрөң ж. Жомоктогу мисалдардын үлгүсүндө Сын атоочко кандай сөздөр кирерин санагыла?. Ишеналы Арабай уулу Кочкор районунун Кџнбатыш кыштагында 1882-жылы дыйкандын џй-бџлљсџндљ туулган.

Next

Бышыктоочтор

ат атооч кандай суроолорго жооп берет

Сын атооч буга макул болот да, бирге жашап калышат. Жамдама сан атоочтор сүйлөм ичинде ээлик, аныктоочтук, толуктоочтук милдетти аткарат. » Винительный падеж табыш жөндөмө с показателем -ны, -ни, -ну, -нү, -ды, -ди, -ду, -дү, -ты, -ти, -ту, -тү является падежом прямого дополнения и отвечает на вопрос Кимди? Чекит, суроо, илеп белгилерине оозеки мисал келтирип, сүйлөм түзгүлө ж. «Кой үстүнө торгой жумурткалоо» - береке жайнаган, байлык ашып-ташкан, адамдын бардыгы жыргалда жашаган мезгил деген мааниде колдонулуп келген накыл с өз. Чогулуштун бул протоколунда жыйналыштагы бардык процесстер жана алардын аткарылуу тартиби катталат. Эсептик сандарга бирден баштап эсептөөгө зарыл болгон сандардын баары колдонулат.

Next

Тест: Кыргыз тилиндеги эрежелерди билесизби?

ат атооч кандай суроолорго жооп берет

Мира окуп жиберди, окуп негизги этиш, жиберди көмөкчү этиш. Февраль айында гана 28 же 29 кун болот. Үч айлык каникулдан кийин кайрадан кызыктарга бай болгон окуу жылы башталды. Кыргыз тилиндеги бул багыттагы эң алгачкы Ж. М и с а л ы: Урал, Уфа, Казань, Европа, Семипалатинск, Минск.

Next